Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: het door de organisatie (Vereniging voor Dorpsbelangen Dorp Grootegast) in enig jaar te organiseren sportevenement: LEGiO-run.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
  4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Vereniging voor Dorpsbelangen Dorp Grootegast) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. De deelnemer dient op de dag waarop het evenement plaats vindt de minimumleeftijd van 8 jaar te hebben bereikt om deel te nemen aan de 5 kilometer & minimaal 16 jaar voor deelname aan de 10 kilometer. Er is geen maximum leeftijd verbonden aan deelname.

2.2. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. De organisator van het evenement is ten alle tijde gerechtigd de aanvangstijden te wijzigen.

2.4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk. Indien verhinderd kan deelnemer zich kosteloos laten vervangen, de naam op het startbewijs kan niet aangepast worden.

2.5. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.

2.6. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

2.7. Aanwijzingen van organisator dienen direct en stipt te worden opgevolgd door deelnemer.

2.8. De organisator heeft het recht om een deelnemer te diskwalificieren.

2.9. Op advies van de medische begeleiding heeft de organisator het recht om een deelnemer (verdere) deelname aan het evenement te ontzeggen.

2.10. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

2.11 Wanneer deelnemer zijn startbewijs op de wedstrijddag niet bij zich heeft, dan  kan deelnemer tegen betaling van €3,- een nieuw startbewijs ontvangen.

2.12 Wanneer deelnemer graag aan een andere afstand wil deelnemen, dan kan dit voor sluiting van de voorinschrijving kosteloos aangepast worden.

2.13 Wanneer deelnemer graag aan een andere afstand wil deelnemen, dan kan dit na sluiting van de voorinschrijving op de wedstrijddag aangepast worden tegen betaling van €3,-.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PRIVACYBELEID

5.1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven, dan kunnen de persoonsgegevens worden verstrekt  aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

5.2. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

5.3 De persoonsgegevens blijven bewaard voor statistische doeleinden. Indien een Deelnemer in een schrijven aangeeft dat deDeelnemer zijn gegevens verwijderd wil hebben, dan worden deze verwijderd. 

ARTIKEL 6: PRIJZEN

6.1. Bij de wedstrijdloop, 10 kilometer, zijn er prijzen per leeftijdscategorie en geslacht. De categorieën zijn mannen tot 40, mannen 40+, mannen 50+, mannen 60+, vrouwen tot 40, vrouwen 40+, vrouwen 50+. De prijzen zijn voor nummer 1, 2 en 3 respectievelijk €45, €25, en €15.

6.2 Een eerste prijs wordt voor alle categorieën  (binnen wedstrijdloop) beschikbaar gesteld. Bij deelname van minimaal vijf deelnemers aan een categorie worden een eerste en tweede prijs beschikbaar gesteld. Bij deelname van ten minste tien deelnemers worden een eerste, tweede en derde prijs beschikbaar gesteld.

ARTIKEL 7: SLOTBEPALING

7.1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, ligt de beslissing bij de organisator.

REGLEMENT LOOPCIRCUIT

8.1 Voor deelnemers aan de LEGiO-run, geldt het reglement van het Loopcircuit; zoals deze te vinden is op de website van Loopcircuit Noord-Nederland: www.loop-circuit.nl/reglement